Hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží

 05.08.2021 | Odehrání prvních kol některých amatérských soutěží, kromě restartu amatérského fotbalu, přineslo i reakce členské základny na nastavení Hygienicko-protiepidemických opatření pro konání amatérských soutěží, v návaznosti na které bylo rozhodnuto o změně pravidel tak, aby lépe odpovídala skutečné praxi.

Nově rozhodčí nebude kontrolovat bezinfekčnost všech přímých účastníků utkání, ale pouze osob delegovaných, tzn. rozhodčích, popř. delegáta.

Kontrolu příslušníků družstva provede vedoucí příslušného družstva a výsledek nahlásí rozhodčímu, který jej potvrdí v elektronickém zápise o utkání. Všechny ostatní povinnosti vyplývající z aktuálně platných mimořádných opatření MZČR zůstávají beze změny. Upravená pravidla naleznete v příloze tohoto sdělení.

Hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží vychází z aktuálně platných mimořádných opatření MZČR a jejich cílem je aplikovat pravidla stanovená MZČR na fotbal. Mimořádná opatření MZČR jsou obecně závaznými právními předpisy, jejich použití tak má přednost před předpisy FAČR, konkrétně Přílohou č. 6 Soutěžního řádu, Pravidly proti šíření nemoci covid-19, která se použije přiměřeně.

Pro úplnost upozorňujeme, že řídící orgány soutěží nejsou oprávněny k vydávání vlastních pravidel upravujících hygienicko-protiepidemické podmínky pro konání amatérských soutěží, které by byly v rozporu s aktuálně platnými mimořádnými opatřeními MZČR.

Platná opatření


Ilustrace