Aktualizovaná hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží

 01.10.2021 | Nově došlo k výraznému rozvolnění, kdy od 1. 10. 2021 nemají přímí aktéři utkání (hráči a realizační tým), kteří jsou součástí neměnného kolektivu, povinnost prokazovat svou bezinfekčnost.

Přítomnost sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu (tj. osob přímo se účastnících
utkání) je povolena za následujících podmínek:

 • evidenci osob přímo se účastnících utkání pro potřeby epidemiologického šetření orgánů
  ochrany veřejného zdraví nahrazuje evidence v IS FAČR a zápis o utkání; každé družstvo je
  povinno pro tyto potřeby nahlásit rozhodčímu jednu kontaktní osobu (vedoucího družstva,
  případně trenéra) a uvést její telefonní číslo pro případné epidemiologické šetření;
  utkání se mohou účastnit pouze osoby, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19
 • u osob přímo se účastnících utkání v rámci neměnného kolektivu se prokazování
  bezinfekčnosti nevyžaduje
 • rozhodčí a další delegované osoby jsou dále povinny prokázat bezinfekčnost, jejichž splnění je rozhodčí povinen před začátkem utkání jako osoba pověřená organizátorem utkání zkontrolovat a potvrdit v elektronickém zápise o utkání
 • utkání se mohou jako diváci účastnit pouze osoby, které nevykazují příznaky onemocnění
  covid-19 a zároveň splňují (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) podmínky bezinfekčnosti, jejichž splnění je organizátor akce, v tomto případě pořadatel (tzn. domácí klub), povinen kontrolovat a osoba účastnící se utkání jako divák je povinna jejich splnění prokázat; v případě, že je neprokáže, je pořadatel povinen takové osobě neumožnit vstup na utkání

Kompletní znění najdete v přiloženém dokumentu


Ilustrace